Results 2016-17

Academic Results

ACADEMIC RESULT CLASS XII BOARD EXAM 2016-17

ANJALI

93.40%

PRASHANT SINGH

91.80%

KHUSHBU RATHORE

91.80%

KIRTI SINGH

91.00%

 

ACADEMIC RESULT CLASS X (10 CGPA) EXAM 2016-17

RHYTHM JAMWAL

PRIYAWARTH LAMBA

CHANDNI NEGI

SUDHANSHU TOMAR

KAJAL GANPATI MANE

SOUMYANKANTI

ROHIT KUMAR

NILESH PANDEY

SANJEETA NEGI

SHIKHA BHATT

VICKEY KR DEKA

SHALINI BHANDRI

NEERAJ SINGH

SUBHAM RANA

ABHISHEK SINGH

SANDEEP GHOSH

DEEPALI SINGH

AMANDEEP KAUR

NEERAJ KUMAR

SANJANA VERMA